Nakladanie, zber a likvidácia odpadov


Zber a preprava špeciálnou technikou /ADR cisternové vozidlo - tekuté odpady, kontajnerové vozidlo – preprava odpadov v kontajneroch 7 – 12m3, špeciálne vozidlo na zber kuka nádob/

Zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

Posúdenie nebezpečných odpadov

Zber a nakladanie s druhotnými surovinami

Priemyselné čistenie a sanácie

Likvidácia nelegálnych skládok odpadov

Optimalizácia nákladov v odpadovom hospodárstve

Enviromanažment

preprava odpadu

Kontakt

Kontaktujte nás

Adresa:

HAWK services,s.r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava

Kontakt :

Milan Taška / Kristína Gálová
+421 948 148 740 / +421 948 944 402
taska@hawkservices.sk / galova@hawkservices.sk

Firemné údaje:

IČO: 52734455
DIČ: 2121156796
IČ DPH: SK2121156796
E-MAIL: info@hawkservices.sk
WEB: www.hawkservices.sk